Skolens værdigrundlag

 

- en skole der passer med tiden


På Gungehusskolen ønsker vi at uddanne HELE mennesker. Vi er stolte af vores mangfoldighed og rummelighed og ser forskellighed som en styrke. Vi er en inkluderende skole, hvor kerneopgaven er læring og kompetenceudvikling for den enkelte i et inovativt læringmiljø med fokus på trivsel og udvikling af faglige og sociale kompetencer.

 

Læsning

Vi vil i det kommende skoleår arbejde ud fra en ny struktur, hvor vejledning af alle klassens lærer vil være i fokus. Her er det særligt inden for området læsning og ordforrådstilegnelse, der er sket ændringer. Det er ikke længere kun dansklærerne, der skal varetage læseundervisningen. Det er i lige så høj grad lærerne i naturfagene og de humanistiske fag, som historie, kristendomskundskab og samfundsfag, der skal forholde sig til læsning og ordforrådstilegnelse i deres fag og dermed varetage en del af læseundervisningen.

På Gungehusskolen underviser vi i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt, ny viden og personlig udvikling. Eleverne skal løbende udvikle metoder og strategier til at beherske læsning på et niveau, der sætter dem i stand til på alle trin i skoleforløbet at anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser.

Vi arbejder på Gungehusskolen ud fra en foregribende indsats i forhold til skriftsproglige vanskeligheder herunder ordblindhed.

Vi arbejder jvf. Hvidovre Kommunes læsehandleplan ud fra resultaterne fra kommunes obligatoriske test, samt nationale test, som giver et billede af elevens skriftsproglige kompetencer. De elever, der viser tegn på læsevanskeligheder, vil skolens vejledere arbejde med ud fra en vejledende indsats, i et tværfagligt samarbejde og sparring med klassens lærere. De vil gennem vejledning arbejder med elevens individuelle læsekompetencer ,derefter vil eleverne med dyslektiske vanskeligheder indgå i et støtteforløb herunder AppWriter og EyeJustRead . Vi vil skabe en bro imellem de strategier elever tilegner sig i et læsefagligt støtteforløb med undervisningen i egne klasser. Derfor vil vi arbejde ud fra, at alle elever vil blive undervist i et introforløb med en ny støttestrategi, hvorefter undervisningen vil fortsætte på hold uden for klassen.

Formålet med vores læsepolitik - herunder årshjul - er derfor at sikre at læsning og læseundervisning indgår som en del af alle fag, og at de metoder og strategier der undervises i, derfor vejledes ind på alle årgange.

 

Trivsel

- Tryghed og trivsel er en vigtig forudsætning for ethvert barns lyst til at lære. Mobning forhindrer denne tryghed...

På Gungehusskolen ønsker vi en skolekultur, hvor børn har mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Et undervisningsmiljø med fokus på læring, tolerance samt accept af mangfoldighed og forskelligheder hos børn og voksne. 

Hvad gør vi for at styrke trivslen og forebygge mobning på Gungehusskolen?
De voksne på skolen er rollemodeller. Vi skal som lærere, pædagoger, andre ansatte og forældre klart tage afstand fra mobning, forfølgelser og intolerance - og efterleve det i praksis.

Vi forebygger ved: 

  • Klassemøder
  • Venskabsklasser
  • Legepatrulje
  • Elevråd
  • Trivselsdag
  • Elevmiljøundersøgelse (termometer)
  • Kontaktforældre
  • Forældreråd i klasserne
  • AKT (Adfærd - Kontakt - Trivsel)
  • SSP-samarbejde (Skole - Socialforvaltning - Politi)

 

Digital skole 

IT og ipads er en integreret del af undervisningen på Gungehusskolen. Alle undervisningslokaler har interaktive tavler og alle klasser kan låne et klassesæt bærebare computere og anvende dem enten i klassen, i små grupper på PLC (pædagogisk læringscenter ~ tidligere biblioteket) eller på gangene. Der er trådløst internet over hele skolen.

IT og sociale medier udgør en betydelig del af børn og unges hverdag. På Gungehusskolen ønsker vi at kombinere børnenes digitale færdigheder fra fritiden med et digitalt læringsrum i folkeskolen, så grænsen mellem den uformelle og den formelle læring bliver flydende, og eleverne dermed udnytter skolens og hinandens ressourcer bedst muligt.

Vi har et stærkt team af dygtige IT-vejledere, som yder teknisk assistance og vejleder både elever og ansatte.

 

Musik, teater og drama 

På Gungehusskolen er der et særligt kreativt miljø som vi er stolte af. Vi har tradition for at lave meget teater, musik og drama. Der er mange klasser som har små teaterprojekter i klassen eller på en årgang, men også hele afdelinger opsætter teaterforestillinger. Vi har et tæt samarbejde med Hvidovre Musikskole hvor musikskolens lærere har specielle forløb med fx at præsentere et instrument, en musikgenre eller bevægelse.

Vi har helt konkret i otte skoleår haft et tværfløjteprojekt i indskolingen og et guitartema på 4.-5. årgang.

Til særlige lejligheder stiller vores lærerband op og skaber stemning i skolegården og til juleafslutningen i festsalen var det eleverne på valgholdet "Gungeband" for 7.-9. klasse som gav et par numre for alle eleverne og ansatte.

På Gungehusskolen tilbyder vi mange forskellige valgfag og særligt 3 af dem er drama, dans og korsang som i fællesskab arbejder på samme projekt. De opsætter en musical, hvor de 3 valghold arbejder med sammen mål, men med hver deres del af musicallen.